Tämän sivuston tiedot pohjautuvat hallituksen aiempiin esityksiin, ja voivat muuttua syksyn 2018 valiokuntakäsittelyjen jälkeen. Arvioitu aikataulu eduskuntakäsittelylle ajoittunee marras-joulukuulle 2018.

Henkilöstöjärjestelyt

Maakuntien palvelukseen siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä n. 215 000 työntekijää (jukolaisten osuus yli 40 000). Lisäksi siirtyy pelastustoimen, maatalouslomituksen, ympäristöterveydenhuollon, maakuntien liittojen henkilöstö sekä 6 000 työntekijää valtion aluehallinnosta (jukolaisten osuutta kartoitetaan).

Henkilöstön siirtyminen toteutetaan liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtymähetkellä voimassa olevat palvelussuhteiden oikeudet ja velvollisuudet säilyvät, myös mahdolliset eläke-etuudet. Liikkeenluovutuksen siirtymäaika koskee myös maakuntiin 31.12.2020 mennessä perustettuja yhtiöitä. Kesällä 2017 on ministeriössä aloitettu valinnanvapaus-HE:n pykälien, yleisperustelujen ja yksityiskohtaisten perustelujen kirjoittaminen, joten niiden vaikutusta henkilöstön asemaan päästäneen arvioimaan vasta lokakuun 2017 lopussa.

Henkilöstö siirtyy sen maakunnan palvelukseen, jolla on tuottamisvastuu niistä tehtävistä, joissa ao. henkilö on ollut ennen siirtymistä. Valtaosa siirtyvästä henkilöstöstä on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, kuntien tukipalveluiden osalta siirtyvät ne työntekijät, joiden työtehtävistä vähintään puolet kohdistuu sote-organisaatioon.

Maakunnat järjestävät jatkossa työnantajaedunvalvonnan siten, että KT Kuntatyönantajat toimii myös maakuntien työnantajaedustajana (Kunta- ja maakuntatyönantajat KT). Maakunnat siirtyvät Kevan jäsenyhteisöksi. Kunnallista palvelussuhdelainsäädännön soveltamisalaa laajennetaan koskemaan myös maakuntia.

Henkilöstö siirtyy maakuntien liikelaitoksiin tai maakunnan yhtiöihin. Maakuntien yhtiöt voivat valita, liittyvätkö ne KT:n ja Kevan jäseniksi.

Väliaikaishallinto

Maakuntalaki ja voimaanpanolaki tullevat voimaan kesäkuussa 2018. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua aloittavat kesällä 2018 väliaikaishallinnot, jotka vastaavat maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään tämänhetkisen (08/2017) aikataulun mukaan 28.10.2018. Maakuntavaltuustot ja maakunnat järjestäytyvät 01/2019 lukien. Sote-järjestämisvastuu siirtyy ja uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2020, ja valinnanvapaus laajenee erillisen vaiheistuksen mukaan.

Väliaikainen valmistelutoimielin

Maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, ely-keskuksen ja te-toimiston on sovittava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ilmeisesti kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Valmistelutoimielimen kanssa tekevät yhteistyötä ne viranomaiset, joista tehtäviä ja henkilöstöä siirtyy maakunnille. Väliaikaisen valmistelutoimielimen on tiedotettava valmistelun etenemisestä alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, kunnille, järjestöille ja muille yhteisöille sekä varattava näille tarvittaessa mahdollisuus tulla kuulluksi valmistelussa olevista merkittävistä asioista.

Henkilöstön edustus

Pääsopijajärjestöt (JUKO, Koho ja Kunta-alan Unioni) ja Kuntatyönantajat KT ovat laatineet yhdessä ohjeen ”Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta maakuntien väliaikaishallinnossa – elimen perustaminen ja edustajien nimeäminen”, joka on toimitettu paikallisille työnantajille ja kuntasektorin pääluottamusmiehille. Ohjeistuksen keskeinen sisältö on kuntasektorin henkilöstön edustus maakuntien väliaikaishallinnon perustamassa yhteistoimintaelimessä (kaksi edustajaa per pääsopijajärjestö). JUKO on ohjeistanut myös erikseen omia pääluottamusmiehiään aiheeseen liittyen.

Luottamusmiehen ajankäyttö

Paikallisesti voidaan sopia, että tilapäinen ajankäyttö koskee myös muita kuin pääluottamusmiestä, mikäli perustellusta syystä on tarpeen käyttää muuta JUKOn luottamusmiesedustajaa. Kunnan yhteistoimintalain 20 § mukaan henkilöstön edustajalla on oikeus saada tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi riittävästi vapautusta työstään.

Luottamusmiesten valinta uusiin organisaatioihin

Työnantajan kanssa voidaan sopia siirtymäkaudesta: siirtyvän henkilöstön mukana siirtyvät pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet jatkavat uudessa organisaatiossa, kunnes luottamusmiessopimuksen mukaiset pääluottamusmies-, luottamusmies- ja varaluottamusmiespaikat on saatu vaaleilla valittua ja luottamusmiesilmoitukset toimitettua työnantajalle. Kun luottamusmiesten määrä ja ajankäyttö on sovittu, aloitetaan luottamusmiesvaalien valmistelu. Kaikille jukolaisille luottamusmieskelpoisille jäsenille on toimitettava tieto mahdollisuudesta asettua ehdolle ja äänestää vaalissa. Verkoston rakentaminen on aloitettava kartoittamalla edustettavien jukolaisten määrä: itsemaksavat jäsenet on selvitettävä suoraan jäsenliitoista. JUKO ohjeistaa luottamusmiesvaalien järjestelyistä erikseen.