ELY -keskusten henkilöstöjärjestöt eivät hyväksy irtisanomisia

16.5.2019 15:11

ELY-keskusten henkilöstöjärjestöt Pardia, JUKO ja JHL ovat pettyneitä, että irtisanottavien kokonaismäärä on ELY-keskuksissa korkea huolimatta YT-neuvotteluissa löydetyistä säästöistä ja tukipakettien runsaasta käytöstä.

ELY-keskusten henkilöstöjärjestöt ovat yhdessä laatineet YT-neuvottelujen aikana säästöehdotuksen, jonka lähtökohtana on irtisanomisten välttäminen. Järjestöt esittivät neuvotteluesityksen toimintasuunnitelman muuttamista toimintamäärärahojen osalta siten, että esitetty tuotannollinen ja taloudellinen tila saavutettaisiin lomautuksilla, toimintamenosäästöillä ja eläköitymisillä. Työnantaja ei suostunut esitykseen, vaan lähti irtisanomisten tielle. Irtisanottavien kokonaismäärä on 89 henkilöä.

Irtisanomisten taustalla on lähes kahdeksan kuukautta kestänyt neuvotteluprosessi, johon liittyvät mittavat ohjaavien ministeriöiden (TEM, MMM, LVM ja YM) sekä Liikenneviraston johdolla toteutetut organisaatiomuutokset. Organisaatiomuutokset toteutettiin kiireellä ja huonosti henkilöstöä kuullen. Keskeisenä ongelmana on ollut ohjaavien tahojen erilainen valmius toteuttaa YT-prosessia lain mukaisesti. Tämän seurauksena eri vastuualueiden henkilöstö on joutunut eriarvoiseen asemaan keskenään. Pääluottamusmiehet ovat koko prosessin ajan joutuneet huomauttamaan työnantajaa YT-lain toteutumattomuudesta.

Tammikuussa osapuolet kirjasivat YT-neuvottelujen välitilinpäätökseen huomattavia säästöjä ostopalveluista, toimitilakustannuksista ja matkakustannuksesta. Irtisanomistarpeeksi TEM ilmoitti 160 henkilöä.

Kevään aikana on yli 130 henkilöä irtisanoutunut tai siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen tukitoimien avulla. Eläkepoistuma ja korvaavat rekrytoinnit huomioon ottaen vähenevät ELY-keskusten henkilöstöresurssit kehyskaudella 2015 - 2018 yhteensä 726 henkilötyövuotta (23 %). Alkuperäisessä TEM:n neuvotteluesityksessä sopeutustarve oli 600 henkilötyövuotta. ELY-keskukset ovat lisäksi irtisanoneet aiemmin tänä vuonna 29 rakennerahastojen teknisellä tuella palkattua henkilöä. Järjestöjen mielestä nyt toimintamäärärahalla palkattujen irtisanomiset ovat sopeuttamiseen nähden ylimitoitettuja.

Järjestöjen lomautusvaihtoehdolla olisi saatu aikaa organisaatiomuutosten hallittuun toteuttamiseen ja varmistettu ELY-keskusten keskeisten palveluiden tuottaminen.

ELY-keskusten henkilöstöjärjestöt eivät voi yhtyä työnantajan toiveeseen lomarahavapaiden runsaasta vaihtamisesta. Henkilöstön vähentämisen ja henkilöstöetuuksien kaventamisen myötä järjestöt katsovat, että ELY-keskuksien ja KEHA keskuksien henkilöstön selkänahasta on revitty riittävästi kestävyysvajeen paikkaamiseen.

Järjestöt tukevat irtisanottavia ja töihin jääviä luottamusmiesverkostojensa kautta.

ELY – keskusten henkilöstöjärjestöt

Pardia ry                                      JUKO ry                                        JHL ry

Lisätietoja antavat:

Keijo Kunnari, pääluottamusmies, Pardia ry puh.+358295023608

Asta Asikainen, pääluottamusmies, JUKO ry puh. +358295029221

Harri Turunen, sopimustoimitsija, JHL ry puh. 0107703224