Tämä on JUKO

Jukolainen joukkomme turvaa yhteiskuntamme toimintojen sujuvuuden. JUKOn jäsenjärjestöihin kuuluvat 200 000 akavalaista huolehtivat lapsistamme, vanhuksistamme ja sairaistamme sekä sivistyksen, hallinnon, turvallisuuden, vapaa-ajan ja kulttuurin ylläpidosta.

J | julkisten joukkue, johdonmukainen, johtava, joustava, joviaali, jämäkkä, järkevä

Millainen Suomi olisi ilman jukolaisia? Julkisen sektorin koulutetut työntekijät ja esimiehet turvaavat yhteiskuntamme jouhevat toiminnot.

Me JUKOssa neuvottelemme 200 000 korkeakoulutetun asiantuntijan ja esimiehen työehdoista kunnan, hyvinvointialueiden, valtion, yliopistojen ja kirkon sopimusaloilla. Olemme näiden alojen pääsopijajärjestö.

Olemme ainutlaatuinen joukkue: Huolehdimme muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollosta, koulutuksesta, tutkimuksesta, kirjastosta, turvallisuudesta, valtionhallinnosta, kulttuurista ja monista muista yhteiskunnan avainalueista. Olemme mukana suomalaisten elämäntaipaleella kohdusta hautaan: kätilöistä ja lääkäreistä poliiseihin ja pappeihin. Kaikki edustamamme ovat oman alansa osaajia, ja olemme siitä ylpeitä.


U | uudistava ja uudistuva, uniikki, upea, uraauurtava, uskaltava, uskottava

Me jukolaiset näemme, että maailma muuttuu. Haluamme uudistua ja uudistaa – johtaa muutosta oikeaan suuntaan. Näytämme suuntaa ja ohjaamme monien alojen kehitystä. JUKO korostaa, että myös näiden avainasemassa olevien asiantuntijoiden ja esimiesten palkkauksen on vastattava koulutusta ja työn vaativuutta.


K | kannustava, keskusteleva, kiinnostunut, kokoava, kokenut, kuunteleva

JUKOlla ei ole henkilöjäseniä, sillä olemme yhdistysten yhdistys. JUKO ry on perustettu vuonna 1995, kun julkisen alan korkeakoulutettujen liitoille haluttiin yhteinen voima työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin.

JUKOon voi kuulua akateemisesti koulutettuja, korkeakoulutettuja tai erityiskoulutettuja edustava järjestö tai näiden yhteenliittymä. JUKO ry:llä on 11 jäsenyhdistystä ja niihin kuuluvia liittoja on 35.

JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Olemme realistinen edunvalvoja: tavoitteemme ovat perusteltuja ja loogisia. Emme lupaa utopiaa, vaan ratkaisumme ovat myös käytännössä toteutettavissa.

O | oikeudenmukainen, oivaltava, onnistuva, osaava, osallistava

Haluamme varmistaa, että jäsenyhdistyksiimme kuuluvien liittojen jäsenillä on hyvät ja turvalliset työolosuhteet, jotta töihin on mukava mennä ja siellä on kannustava ilmapiiri.

JUKOn 3 900 luottamusmiestä ovat työpaikoilla työntekijöitä varten. Järjestämme luottamusmiehille säännöllisesti koulutusta ja autamme heitä verkostoitumaan valtakunnallisesti ja paikallisesti. Luottamusmiehemme osaavat ratkaista ongelmia, neuvoa ja tukea. He näkevät työelämän nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Luottamusmies takaa, että et jää missään tilanteessa yksin.

JUKO numeroina

• Luottamusmiehiä 3 500
• Jäsenyhdistyksiä 11
• Liittoja 35
• Palkansaajia 200 000
• Naisia 120 000
• Miehiä 80 000

JUKO-liittojen jäsenten työpaikat

• Kunta 65 %
• Valtio 20 %
• Yliopistot 9 %
• Seurakunnat 3 %
• Yksityinen sektori 3 %

Näin neuvottelemme ja päätämme

JUKOn ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous. Käytännön toimintaa johtaa JUKOn hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa.

JUKOn sektorien neuvottelukunnat päättävät kutakin sektoria koskevat virka- ja työehtosopimukset ja kannanotot sekä tekevät näitä koskevat hyväksymis- tai hylkäämisesitykset hallitukselle. Muiden sopimusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää JUKOn hallitus.

Kunnan, hyvinvointialueiden (vuoden 2023 alusta), valtion, yliopistojen ja kirkon lisäksi JUKO neuvottelee ja sopii jäsenyhdistystensä ja näiden liittojen jäsenten palvelussuhteen ehdoista myös muutamilla muilla sopimusaloilla. JUKO ry:n nimissä on useita keskustason virka- ja työehtosopimuksia. Näiden lisäksi on lukuisia paikallisia tai virasto- ja laitoskohtaisia sopimuksia.