Tätä on JUKO

Jukolainen joukkomme turvaa yhteiskuntamme toimintojen jouhevan pyörimisen. 200 000 työntekijää huolehtivat lapsistamme, vanhuksistamme ja sairaistamme sekä sivistyksen, hallinnon, vapaa-ajan ja kulttuurin ylläpidosta.

Toiminnanjohtajamme Maria Löfgren ja puheenjohtajamme Olli Luukkainen.

J = julkisten joukkue, johdonmukainen, johtava, joustava, joviaali, jämäkkä, järkevä

Millainen olisikaan Suomi ilman jukolaisia? Julkisen sektorin koulutetut työntekijät ja esimiehet turvaavat yhteiskuntamme toimintojen jouhevan pyörimisen.

Me JUKOssa neuvottelemme 200 000 korkeakoulutetun työntekijän ja esimiehen työsuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla, eli olemme näiden alojen pääsopijajärjestö.

Olemme ainutlaatuinen porukka: huolehdimme muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollosta, koulutuksesta, tutkimuksesta, kirjastosta, turvallisuudesta, valtionhallinnosta, kulttuurista ja monista muista yhteiskunnan avainalueista. Olemme siis mukana suomalaisten elämäntaipaleella kohdusta hautaan: kätilöistä ja lääkäreistä poliiseihin ja pappeihin. Kaikki meidän edustamamme ihmiset ovat oman alansa osaajia, ja olemme siitä ylpeitä.


U = uudistava ja uudistuva, uniikki, upea, uraauurtava, uskaltava, uskottava

Me jukolaiset näemme, että maailma muuttuu. Meillä on halu uudistua ja uudistaa – johtaa muutosta oikeaan suuntaan. Me näytämme suuntaa ja ohjaamme monien eri alojen kehitystä, joten JUKO korostaa, että myös näiden avainasemassa olevien työntekijöiden palkkauksen on vastattava koulutusta ja työn vaativuutta.


K = kannustava, keskusteleva, kiinnostunut, kokoava, kokenut, kuunteleva

JUKOlla ei ole henkilöjäseniä, vaan olemme yhdistysten yhdistys. JUKO ry perustettiin vuonna 1995, koska julkisen alan korkeakoulutettujen liitoille haluttiin yhteistä voimaa työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin. JUKOon voi kuulua akateemisesti koulutettuja, korkeakoulutettuja tai erityiskoulutettuja edustava järjestö tai näiden yhteenliittymä. Tällä hetkellä JUKO ry:llä on 11 jäsenyhdistystä, ja niihin kuuluvia liittoja on kaikkiaan 36.

JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Olemme realistinen edunvalvoja: tavoitteemme ovat perusteltuja ja loogisia. Emme lupaa utopiaa, vaan ratkaisumme ovat myös käytännössä toteutettavissa.

O = oikeudenmukainen, oivaltava, onnistuva, osaava, osallistava

JUKO haluaa varmistaa, että jäsenyhdistyksiimme kuuluvien liittojen jäsenillä on hyvät ja turvalliset työolosuhteet – jotta töihin on mukava mennä ja siellä on kannustava ilmapiiri.

Meidän JUKOn 3 900 luottamusmiestämme ovat työpaikoilla työntekijöitä varten. Järjestämme luottamusmiehille jatkuvasti koulutusta ja autamme heitä verkostoitumaan niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Luottamusmiehemme osaavat ratkaista, neuvoa ja tukea, ja he pystyvät näkemään sekä työelämän nykyisyyteen että tulevaisuuteen. Luottamusmies takaa, ettei työntekijä jää missään tilanteessa yksin.

JUKO numeroina

3 900 luottamusmiestä
11 jäsenyhdistystä
36 liittoa
200 000 palkansaajaa
120 000 naista
80 000 miestä

Liittojen jäsenistöstä tekee töitä
65 % kunnissa
20 % valtiolla
9 % yliopistoissa
3 % seurakunnissa
3 % yksityissektorilla


Näin me neuvottelemme ja päätämme

JUKOn ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous. Käytännön toimintaa johtaa JUKOn hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa.

Kirkon, kunnan, valtion ja yliopiston JUKOn neuvottelukunnat päättävät kutakin sektoria koskevat virka- ja työehtosopimukset ja kannanotot sekä tekevät näitä koskevat hyväksymis- tai hylkäämisesitykset hallitukselle. Muiden sopimusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättää JUKOn hallitus.

Kirkon, kunnan, valtion ja yliopistojen lisäksi JUKO neuvottelee ja sopii jäsenyhdistystensä ja näiden liittojen jäsenten palvelussuhteen ehdoista myös muutamilla muilla sopimusaloilla. JUKO ry:n nimissä on useita keskustason virka- ja työehtosopimuksia. Näiden lisäksi on lukuisia paikallisia tai virasto- ja laitoskohtaisia sopimuksia.