JUKO på svenska | JUKO in English

JUKO på svenka
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf

Varför kollektivavtalsförhandlingar?

  • Arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer förhandlar om ett antal arbetsrättsliga bestämmelser som inte finns i lag.
  • Förhandlingarna handlar bland annat om löneförhöjningar, total arbetstid för undervisnings- och forskningspersonal samt arbetstids- och semesterbestämmelser för övrig yrkespersonal. Kollektivavtalet fastställer en miniminivå över vilken mer gynnsamma villkor kan avtalas genom ett lokalt, preciserande avtal.
  • Kollektivavtalet innehåller kvalitativa och monetära förmåner. Förhandlingarna går vanligtvis ut på att först diskutera de kvalitativa målen och deras eventuella kostnadskonsekvenser och att sedan komma överens om lönerna som en del av det totala paketet.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina kollektivavtal. Vi kommer överens om anställningsvillkoren i kommunerna, staten, socialvårdssektorn, universiteten, kyrkorna och Avainta-branscherna samt i Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.

JUKO in English
Negotiation Organisation for Public Sector Professionals

Why do collective agreement negotiations happen?

  • The employee unions and employer federation negotiate a collective agreement which contains many labour provisions not found in legislation.
  • They agree in the negotiations on issues such as pay rises, teaching and research employees’ total working time, and working time and annual leave provisions for other specialist staff. The collective agreement sets a base level of contractual terms which can then be improved upon in more specific agreements at an organizational level.
  • The collective agreement provides qualitative and monetarily defined benefits. Negotiations typically discuss the qualitative goals and their possible cost impacts first, before turning to agreement on salaries in the final stage.

JUKO, the Negotiation Organization for Public Sector Professionals, negotiates collective agreements on behalf of, and thus represents, 200,000 members of Akava member unions. We bargain collectively on behalf of employees and officials of the municipalities, the state, social services and healthcare, the universities, the church, Avainta sectors*, as well as in the National Gallery and the Finnish Institute of Occupational Health.

*Private companies and foundations operating under the aegis of municipalities, as well as private service providers for the municipalities.