Akava | Lähes joka kolmas 18–35-vuotiaista korkeasti koulutetuista on havainnut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää opiskelu- tai työpaikalla

30.5.2023 12:06

Akava-yhteisö vaatii tulevalta hallitukselta laajaa ohjelmaa edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Julkisalojen työpaikoilla akavalaisten liittojen jäsenet saavat yhdenvertaisuusasioissa tukea jukolaiselta luottamusmieheltä. Muutokset yhdenvertaisuuslakiin tulevat voimaan 1. kesäkuuta. Tarkista tilanne täältä.

Noin kolmannes nuorista korkeakoulutetuista aikuisista on törmännyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintään tai epäasialliseen kohteluun opiskeluissa tai työpaikalla.

Tieto käy ilmi Aula Researchin tänä keväänä Akava Workisille tekemästä selvityksestä. Sen mukaan nuoret aikuiset ovat havainneet selvästi useammin epäasiallista kohtelua kuin yli 35-vuotiaat.

Epäasianmukainen tai syrjivä kohtelu on ilmennyt muun muassa haukkumisena, loukkaavina sanoina, epäasiallisena vitsailuna ja kiusaamisena. Miehet ovat havainneet epäasiallista kohtelua useammin kuin naiset.

Vastaajista 25 prosenttia kertoo, että ongelman ratkaisematta jättämiseen oli syynä se, ettei asiattomuudesta tai syrjimisestä kerrottu työnantajalle tai oppilaitoksen edustajalle. Tiedosta huolimatta yhdeksässä prosentissa käytökseen ei oltu puututtu. Työnantajan tai oppilaitoksen yrityksistä huolimatta ratkaisematta vastaajien kuvailemista tapauksista jäi lopulta 18 prosenttia.

Aula Researchin Akava Worksille toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 511 henkilöä. Heistä 1 002 oli 18–35-vuotiaita korkeakoulutettuja. Korkeakoulutettuja 36–65-vuotiaita vertailuryhmän edustajia kyselyyn osallistui 509. Selvitys käsitteli muun muassa hyvinvointia ja jaksamista, työelämään liittyviä arvoja ja asenteita sekä tulevaisuuden näkymiä.

Kyselyn perusteella asennemuutokset työpaikoilla ja oppilaitoksissa ovat keskeisiä, mutta niiden rinnalla tarvitaan lainsäädännön tuomaa vahvaa turvaa.

Akava edellyttääkin tulevalta hallitukselta ohjelmaa edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO puolestaan muistuttaa, että työpaikoilla kunnissa ja hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis-luterilaisessa kirkossa, Avainta-aloilla ja Työterveyslaitoksella sekä Kansallisgalleriassa akavalaisten liittojen jäsenet saavat yhdenvertaisuusasioissa tukea myös jukolaiselta luottamusmieheltään.

Laki edellyttää työnantajaa puuttumaan syrjintään

Työnantajan on aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää. Edistämisvelvoite koskee erityisesti niitä syrjintäperusteita, jotka ovat työpaikalla merkityksellisiä.

Tavoitteena on, että työpaikalla on aidosti syrjimättömät menettelytavat niin työhön ottamisessa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa, palkasta ja etuisuuksista päättämisessä, koulutukseen pääsemisessä kuin työyhteisön kehittämisessäkin.

Yhdenvertaisuuslakiin muutoksia 1. kesäkuuta

  1. Tavoitteena on vahvistaa syrjintää kohtaavien oikeussuojaa.
  2. Lakimuutosten myötä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan piiriin kuuluu myös työelämän valvonta ja yhdenvertaisuuden edistämis- ja suunnitteluvelvoite laajenee varhaiskasvatukseen.
  3. Lisäksi häirinnän määritelmä muuttuu ja koulutuksen järjestäjän velvollisuus puuttua häirintään vahvistuu.

Akava osallistui lakimuutosten valmisteluun.

Akava ja sen jäsenliitot kampanjoivat Avoin tiedolle -kampanjalla työelämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Akava-yhteisö painottaa tiedon, ymmärryksen ja oppimisen merkitystä yhdenvertaiselle ja tasa-arvoiselle työelämälle.

Pride-kuukautta vietetään kesäkuussa. Helsingin Pride-viikko 26. kesäkuuta – 2. heinäkuuta.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.

Lue lisää