JUKOn yliopistosektorin neuvottelutiedote 1/2013

16.5.2019 15:11

Työmarkkinakeskusjärjestöt hyväksyivät kasvu- ja työllisyyssopimuksen perjantaina 30.8.2013. Yliopistosektorin alakohtaiset soveltamisneuvottelut alkavat.

Yliopistosektorilla kasvu- ja työllisyyssopimuksen mukainen ensimmäinen sopimusjakso alkaa 1.4.2014 ja päättyy 31.1.2016. Sopimusjakson ensimmäinen palkankorotus maksetaan 1.8.2014. Korotus on kaikille 20 €/kk. Sopimuskauden toinen palkankorotus maksetaan 1.8.2015. Palkankorotuksen suuruus on 0,4 prosenttia ja se maksetaan yleiskorotuksena kaikille.

Osapuolet arvioivat 15.6.2015 mennessä edellytyksiä jatkaa sopimuksia sopimusjakson jälkeiselle ajalla (enintään 31.1.2017 saakka). Mikäli sopimukseen ei viimeksi mainittuun päivämäärään mennessä päästä, osapuolet voivat irtisanoa työehtosopimukset päättymään ensimmäisen sopimusjakson loppuun.

JUKO aloittaa alakohtaiset soveltamisneuvottelut yliopistosektorilla

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemän sopimuksen mukaisesti virka- ja työehtosopimusosapuolet käyvät liittokohtaiset neuvottelut 25.10.2013 mennessä. Työrauhavelvoite on voimassa neuvotteluiden aikana. Mikäli työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja valtio katsovat, että saavutetut liittokohtaiset virka- ja työehtosopimukset ovat riittävän kattavia, ratkaisu vahvistetaan ja valtio tekee omalta osaltaan lupaamansa ostovoimaa ja työllisyyttä edistävät toimenpiteet.

Merkittävää nyt sovitussa kasvu- ja työllisyyssopimuksessa on se, että niin sanotut tekstikysymykset ja työelämän laatuun liittyvät kysymykset on ohjattu liittotason työehtosopimusneuvotteluihin. Merkittävää on myös se, että sopimuskorotuksista on sovittu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen välisessä sopimuksessa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt kehottavat liittotason sopimuksissa neuvottelemaan muun muassa:

- tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävistä työaikajärjestelyistä,
- työterveydestä ja -hyvinvoinnista sekä sairauspoissaolojen vähentämisestä,
- käytettävissä olevista työehtosopimuskeinoista, kun työnantaja joutuu poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin sekä
- ikäohjelmien ja yksilöllisten työurasuunnitelmien käytöstä työpaikoilla.

JUKO täsmentää neuvottelutavoitteita

JUKOn yliopistoneuvottelukunta on vahvistanut 4.4.2013 alustavat neuvottelutavoitteet. Neuvottelutavoitteet on käsitelty keväällä myös JUKOn hallituksessa.

JUKOn yliopistoneuvottelukunta keskusteli syntyneestä ratkaisusta 3.9.2013 pidetyssä kokouksessaan. Neuvottelutavoitteita tullaan tarkentamaan ja täsmentämään siten, että niissä terävöitetään erityisesti työelämän laatuun liittyviä niin sanottuja tekstikysymyksiä. Tarkennuksia ja täsmennyksiä valmistellaan yhdessä yliopistosektorin järjestöjen kanssa ja niitä käsitellään yliopistoneuvottelukunnan kokouksissa.

Ensimmäinen neuvottelu työnantajaliiton (Sivistystyönantajat ry) kanssa on torstaina 5.9.2013. Tuolloin agendalla ovat lähinnä neuvottelujen käytännön toteutukseen liittyvät kysymykset. JUKO tiedottaa luottamusmiehille neuvottelujen etenemisestä.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Vesa Laine, p. 050-524 9551 ja yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Virkkala, p. 040-595 3773.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.