LUOTTAMUSMIESTIEDOTE 1/2017

16.5.2019 15:10

Ajankohtaista tietoa valtiosektorilta ja JUKOn toimistolta.

Valtion sopimusratkaisu kaudelle 2017-2018

Valtion sopimusratkaisu noudattelee keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen neuvottelutulosta. Sopimuskausi on 12 kuukautta, eikä se sisällä palkankorotuksia.

Työajan pidentäminen 24 tunnilla

Työajan pidennys toteutetaan pidentämällä säännöllistä työaikaa.

- Virastotyöaika pitenee kuusi minuuttia päivässä,

- viikkotyöaika 30 minuuttia viikossa ja

- jaksotyöaika 90 minuuttia kolmen viikon jaksossa.

Muutos nostaa ylityörajaa vastaavasti, mutta yksinkertaisen tuntipalkan jakajia ei muuteta, joten tuntipalkasta laskettavat lisät eivät laske, vaikka työaika pitenee ja palkka pysyy ennallaan.

Lomarahan määräaikainen alentaminen

Alentaminen 30%:lla koskee 31.3.2017, 31.3.2018 ja 31.3.2019 päättyviltä lomanmääräytymisvuosilta maksettavia lomarahoja, jotka maksetaan lomanmääräytymisvuoden päättymistä seuraavana kesänä.

Paikallisen sopimisen selviytymislauseke

Virastojen vakavien taloudellisten vaikeuksien varalle laadittiin työmarkkinoiden yleisen mallin pohjalta selviytymislauseke. Palvelussuhteen ehtoja voidaan lausekkeen nojalla väliaikaisesti, enintään vuoden ajan, alentaa, mikäli näin voidaan välttää taloudellisista syistä johtuvat irtisanomiset ja lomautukset.

Osapuolten on ennen neuvottelujen aloittamista informoitava keskustason sopijaosapuolia (koordinaatioryhmä) asiasta. Sopimus vaatii normaalin virastokohtaisen virka- ja työehtosopimuksen tapaan valtiovarainministeriön ja sopijajärjestöjen hallinnon hyväksynnän.

Suomen malli

Yhteiskuntasopimuksen osaksi kaavailtua uutta sopimusjärjestelmää, niin sanottua Suomen mallin valmistelua ei jatketa. Näkemyserot mallista olivat merkittävät. Liittokierroksella tullaan huomioimaan eri alojen tuottavuuskehitys ja kilpailukyky sekä koko Suomen kansantalouden kilpailukyky.

Maanmittauslaitoksen VPJ

Neuvottelutulos saatiin aikaan valtion neuvottelukunnan esittämien reunaehtojen mukaisesti. 24 kk palkkatakuuta sovelletaan kaikkiin vähemmän vaativiin tehtäviin koskeviin siirtoihin. Lisäksi sopimustekstissä todetaan, että työnantaja ei voi siirtää henkilöä vähemmän vaativiin tehtäviin ilman irtisanomisperustetta.

JUKOn toimiston ajankohtaiset

Valtion kummilistaa päivitetään parhaillaan ja päivitetty lista löytyy JUKOlasta maaliskuussa.

Luottamusmieskoulutusten ajankohdat syksylle on vahvistettu. Peruskurssi järjestetään Imatralla 12.-14.9. ja Naantalissa 15.-17.11.

VT, lakimies Katja Aho aloitti 6.2. työskentelyn JUKOssa asiantuntijan tehtävissä. Katja toimii neuvottelupäällikkö Markku Niemisen tukena valtiosektorin neuvottelutoiminnassa.

Luottamusmieskursseja sekä luottamusmiesilmoituksia ja -vahvistuksia koskevissa asioissa yhteyshenkilö on toimistosihteeri Riitta Roisko. Tavoitat Riitan sähköpostitse osoitteella Enable JavaScript to view..