LUOTTAMUSMIESTIEDOTE 2/2017

16.5.2019 15:10

Ajankohtaisia nostoja valtion sektorilta.

Prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa saavan vuosiloman ajoittaminen

Prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa saavien ei kannata pitää vuosilomaa viikoilla, joihin sattuu arkipyhiä. Arkipyhäpäivä lomaviikolla oikeuttaa tuoreen työtuomioistuimen ratkaisun mukaan (annettu 27.3.2017, R 69/16) työnantajan pidättämään palkan arkipyhän osalta.

Tapauksessa oli kyse prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa saaneen virkamiehen lomapalkasta vuosilomapäiviltä ja vuosiloman ajalle sattuvien arkipyhien osalta. Työnantaja oli pidättänyt hänen palkkansa arkipyhien osalta.

Työaikoja koskevan valtion virka- ja työehtosopimuksen 5 §:ssä ei ole määräyksiä arkipyhäpäivien palkkauksesta. Vuosiloma-ajan palkasta on puolestaan sovittu vuosilomasopimuksessa, joka ei myöskään sisällä määräyksiä arkipyhäpäivien palkkauksesta. Vuosilomapalkka on vuosilomasopimuksen 20 §:n 4 momentissa sovittu maksettavaksi vain vuosilomapäiviltä.

Tehtävien uudelleen järjestelyt valtiolla

Tilanteessa, jossa työnantajan aloitteesta virkamiehen tehtävien sisältöä muutetaan niin olennaisesti, että muutos vaikuttaa vaatitason alentamiseen, työnantajalla on

A) velvollisuus kuulla henkilöä. Kuulemistilaisuuteen kannattaa pyytää mukaan luottamusmies.

B) velvollisuus selvittää mahdollisuus järjestää tehtävät siten, että tehtävien vaativuusluokka säilyy ennallaan. Työnantajalle on tämän osalta asetettu aktiivinen selvitysvelvollisuus. Tämä velvollisuus säilyy 24 kk muutoksesta.

Virkamies tai luottamusmies voivat vaatia asian käsittelemistä arviointiryhmässä. Käsittelyn tulee lähtökohtaisesti tapahtua ennen kuin tehtäviä muutetaan.

Maakuntauudistuksen aikataulu

Maakunnat perustetaan 1.7.2017 alkaen. Väliaikaiset valmistelutoimielimet voivat tehdä oikeustoimia ja rekrytoinnit ovat parhaillaan käynnistymässä.

Varsinainen toiminta maakunnissa alkaa vaiheittain, 1.3.2018 lukien maakuntavaltuustojen toimikauden alettua. Tehtävien järjestämisvastuu sekä henkilöstö siirtyvät maakunnille kokonaisuudessaan 1.1.2019 lukien. Henkilöstön siirrossa sovelletaan liikkeenluovutusperiaatetta riippumatta siitä, missä järjestyksessä maakuntien organisaatioita perustetaan. Liikkeenluovutuksen osalta siirtymäaika jatkuu 31.12.2020 asti.

Muista pyytää työnantajaltasi uusi Valtion virka- ja työehdot -kirja

Luottamusmiessopimuksen perustella työnantaja on velvollinen hankkimaan luottamusmiehille veloituksetta uuden Valtion virka- ja työehdot -kirjan, muista pyytää oma kappaleesi.

Luottamusmiesilmoitukset ja kurssien käytännön asiat

Luottamusmieskursseja sekä luottamusmiesilmoituksia ja -vahvistuksia koskevissa asioissa yhteyshenkilö on toimistosihteeri Riitta Roisko. Tavoitat Riitan sähköpostitse osoitteella Enable JavaScript to view..