Valtion koordinaatin eli pääneuvotteluryhmän kokous 2.5.2016

16.5.2019 15:10

Paikallinen sopiminen ja niin sanottu selviytymislauseke:

Selviytymislausekkeella tarkoitetaan paikallisesti sopimalla tapahtuvaa työehtojen tilapäistä sopeuttamista työnantajan toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi tilanteessa, jossa työnantaja on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin.

Pienryhmä on kokoontunut asian tiimoilta useamman kerran. Työntekijöiden edustajat peräänkuuluttivat taloustilanteen heikkenemisen äkillisyyttä selviytymislausekkeen mukaisen paikallisen sopimisen menettelyn käynnistämisen edellytyksenä.

Käsiteltyjä kysymyksiä olivat muiden muassa: Miten taloustilanteen äkillinen heikkeneminen toteutuu valtiolla? Mikä on virastojen rooli paikallisessa sopimisessa? Myös kilpailukykysopimuksen kirjaus siitä, että paikallinen sopiminen tapahtuu ilman liittotason hyväksyntää, on työntekijäpuolen mielestä ongelmallinen. Miten sitä sovelletaan valtiolla?

Tuotannollisille ja taloudellisille perusteille ollaan hakemassa vaihtoehtoja. Työntekijäpuolen mielestä jos on paikallisesti sovittu ns. selviytymislausekkeen avulla toimenpiteistä, työnantaja ei voi toteuttaa irtisanomisia tai lomautuksia sinä aikana, kun sovelletaan paikallisesti sovittuja, selviytymislausekkeen nojalla sopeutettuja työehtoja työnantajan äkillisesti heikentyneeseen taloustilanteeseen. Tästä on yhteisymmärrys valtiovarainministeriön kanssa.

Työaika

Työryhmä on kokoontunut ja käynyt mahdollisia malleja läpi. Työajan lisääminen 24 tunnilla liukumia ja työaikapankkeja käyttämällä oli ensisijaisesti esillä. Valtiovarainministeriö haluaa kohdentaa työajan lisäyksen kunkin viraston ruuhka-aikaan. Yksi malli olisi se, että virastotyöhön voitaisiin lisätä pidemmän työajan viikkoja.

JUKOn puolesta todettiin, että kilpailukykysopimus ei edellytä työnantajan työaikadirektion laajentamista. Mallin tulee olla työntekijäystävällinen.

Seuraava koordinaatin kokous on 9.5.2016 klo 9.00.

Lisätietoja

Valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jore Tilander, 041 458 0030 ja JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, 040 060 1162.

Tiedotteen jakelu ja kommentit sisällöstä

Tiedotetta voi levittää asiaan kuuluville tahoille, esimerkiksi työpaikan jukolaisille. Tiedotteen sisältöön liittyvää palautetta voit lähettää osoitteeseen Enable JavaScript to view.. JUKO tiedottaa myös Twitterissä ja Facebookissa.

Mikä on JUKO?

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiolla työskentelee noin 28 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa. Muita valtion pääsopijajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. Työnantajaa edustaa valtion työmarkkinalaitos VTML. Nämä tahot neuvottelevat ja solmivat yhdessä valtion virka- ja työehtosopimukset.