Valtion pääsopijajärjestöjen yhteinen kanta: Virkasuhteella työskentelevien takaisinottovelvoitetta ei syytä lyhentää

16.5.2019 15:09

Viranhaltijoita ja virkamiehiä edustavat pääsopijajärjestöt JUKO, Pardia sekä Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) näkevät monia ongelmia hallituksen lakiesityksessä, joka koskee valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamista.

Virkamieslakiin tai viranhaltijalakiin ei tulisi lähtökohtaisesti tehdä muutoksia vain sillä perusteella, että työsopimussuhteita koskien on tehty vastaavia muutoksia. Virkasuhteella ja työsopimussuhteella on perustavia, oikeussuhteen lähtökohtaiseen luonteeseen liittyviä eroavaisuuksia. Muutoksia harkittaessa tulisi aina pohtia erikseen, onko työsopimuslakiin tehty muutos ylipäätään sovitettavissa virkasuhteisiin tai ainakaan sellaisena kuin se on työsopimuslakiin tehty.

Takaisinottovelvoitteen lyhentämiselle ei asiallisia perusteita

Viranhaltijoiden ja virkamiesten takaisinottovelvoitteen lyhentämiselle ei ole asiallisia ja riittäviä perusteita. Hallituksen esityksessä väitetään hallinnollisen taakan keventyvän uudistuksen myötä. Kyseistä kevennystä ei voi pitää millään tavoin merkittävänä, koska käytännössä takaisinottovelvoite toteutuu, kun aiemmin virkamiehiä irtisanonut virasto tiedustelee esim. sähköpostitse työvoimaviranomaiselta, vieläkö irtisanotut etsivät töitä tämän kautta. Jos vastaus on kielteinen, jatkuu virantäyttö normaalisti sen auki julistamisella. Jos irtisanottuja on vielä työnhakijoina, välttyy virasto kokonaan rekrytointimenettelyltä, koska tällöin virka voidaan täyttää sitä auki julistamatta ja tarjoamalla sitä yksinkertaisesti aiemmin irtisanotulle.

Pääsopijat antoivat lakialoitteesta lausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle torstaina 6. syyskuuta.