Helsingin yliopiston pääluottamusmiesten kannanotto yt-lain mukaisesta työnantajan selvityksestä

16.5.2019 15:13

Helsingin yliopisto aikoo irtisanoa 570 henkilöä ja kohdistaa muita vähennystoimenpiteitä (kuten eläköityminen, määräaikaisuuden päättyminen) 410 työntekijään. Yhteensä henkilöstöä vähennetään työnantajan arvion mukaan 980 henkilöä. Lisäksi yhtiöihin ollaan alustavien suunnitelmien mukaan siirtämässä noin 400 henkilöä.

Rajut leikkaukset Helsingin yliopiston opetukseen, tutkimukseen ja niitä tukeviin toimiin ovat pakottaneet yliopiston käynnistämään radikaalin muutosohjelman, jonka avulla yliopisto pyrkii sopeuttamaan toimintaansa. Muihin yliopistoihin verrattuna Helsingin yliopistoon kohdistuu lisärangaistuksena apteekkikompensaation poisto. Leikkausten aikataulu ja laajuus pakottavat äkkinäisiin, mielestämme osin hallitsemattomiin toimiin. On huomattava, että yliopisto on vähentänyt yliopistouudistuksen jälkeen jo yli 500 työntekijää muun henkilöstön rekrytointikiellolla ja jättämällä opetus- ja tutkimustehtäviä täyttämättä.

 

On käsittämätöntä, että elinkeinoelämän ja yhteiskunnan huutaessa osaamisen perään jättileikkaukset kohdistuvat koulutukseen, tutkimukseen ja niiden tukitoimiin. Valtiolliseen päätöksentekoon kaivataan yliopistojen toiminnan tuntemusta ja ymmärtämistä. Huippututkimusryhmä tarvitsee useita vuosia ennen kuin se saa asemoitua itsensä kansainvälisen tiedemaailman kärkeen. Myös koulutusohjelmien kehittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Opetus- ja tutkimustoiminta tarvitsee rinnalleen tehokkaat ja ammattimaiset tukitehtävät.

 

Helsingin yliopisto julkisti tänään 27.1.2016 selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtymässä marraskuun lopussa päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Neuvottelut päättyivät erimielisinä. Erimielisyys koski sekä säästötarvetta että henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden laajuutta ja ajankohtaa.

 

Me pääluottamusmiehet emme voi yhtyä työnantajan arvioon vähennystarpeen suuruudesta. Valtioneuvoston yliopistoon kohdistamat merkittävät leikkaukset vaativat tarkastelemaan yliopiston toimintoja, mutta henkilöstövähennysten mittakaava on ylimitoitettu. Lähes koko säästötarve kohdistetaan etupainotteisesti henkilöstöön.

 

Näkemyksemme mukaan kaikkien henkilöstövähennysten tekeminen jo vuonna 2016 on kohtuutonta. Osa valtioneuvoston suunnittelemista rahoitusleikkauksista kohdistuu vasta myöhempiin vuosiin. Esitimme neuvotteluissa eri vaihtoehtoja henkilöstöleikkausten lieventämiseksi. Muun muassa eläkkeelle siirtymiset olisi voinut ottaa huomioon koko muutosohjelman ajalta.  Myöskään muutosohjelmassa mainittuja lisätuloja ei ole huomioitu täysimääräisesti henkilöstövähennysten lieventämiseksi. Muitakin säästökohteita neuvotteluissa kartoitettiin.

 

Yliopiston työntekijät ovat olleet vahvasti sitoutuneet yliopistoon ja sen arvoihin. Nyt tämä luottamus työnantajaan on menetetty. Henkilöstö kokee tulleensa petetyksi.

 

Luottamusmiesten huoli on suuri niin irtisanottavien tilanteesta kuin jäljelle jäävän henkilöstön jaksamisesta. Suuria muutoksia tehdään vähenevällä väellä perustehtävien ohella.

Irtisanottavien uudelleen työllistyminen nykyisessä työmarkkinatilanteessa ei ole helppoa. On käsittämätöntä, että valtio ei ole osoittanut minkäänlaista kiinnostusta yliopistosta irtisanottavien tukemiseen. Olemme turhaan odottaneet vastaavien ministerien jalkautumista yliopistolaitoksen historian suurimpien irtisanomisten johdosta. Sen sijaan maamme hallitus patistelee yliopistolaisia tarkastamaan asennettaan ja innovoimaan.

 

On tärkeää, että työnsä menettäneet pääsevät mahdollisimman pian takaisin kiinni työelämään. Yliopisto tarjoaa irtisanottaville lähinnä minimitasoisen muutosturvan, joka on tässä tilanteessa riittämätön.  Yliopisto voisi esimerkiksi tarjota omaa koulutusosaamistaan irtisanottavien tueksi.

 

Yliopistossamme on paljon määräaikaisia työntekijöitä. Henkilöstövähennykset kohdentuvat myös tähän henkilöstöryhmään, joka ei saa mitään tukea työsuhteen päättymistilanteeseen. Neuvotteluissa esitimme työnantajan tarjoaman muutosturvan laajentamista myös määräaikaisiin työntekijöihin.

 

Työnantajan päätös laittaa kaikki hallinnon tehtävät uudelleenhakuun on valitettava ja korostaa sitä, että työnantaja ei ole sitoutunut työntekijöihinsä. Täysin kohtuutonta on tässä samassa tilanteessa määritellä kaikkien hallinnon työntekijöiden palkkaus uudelleen.

 

Edessämme on poikkeuksellisen raskas vuosi. Irtisanomiset tullaan tekemään kevään aikana, mikä vaikuttaa monin eritavoin koko työyhteisöön. Lisäksi samanaikaisesti suunniteltavat tutkinto- ja tiedekuntarakenteiden uudistukset, yhtiöittämiset sekä hallinnon organisaationmuutos toteutetaan muun työn ohessa. Myös epätietoisuus yliopistojen välisestä työnjaosta ja mahdollisista oppiaineiden lakkauttamisista kuormittavat henkilöstöä voimakkaasti.

 

Helsingin yliopiston on parannettava uudistustensa suunnitelmallisuutta ja sisäistä tiedonkulkua.  Aidon ja hyvän yhteistoiminnan hengessä henkilöstölle on annettava mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua uudistusten suunnitteluun ja oman työnsä kehittämiseen. Työn kuormittavuuteen on kiinnitettävä huomiota aivan uudella tavalla. Yliopiston onnistuminen tehtävissään lähtee työhyvinvoinnista. Kun työnantaja nyt toteuttaa toimenpiteitään, ne täytyy tehdä työntekijöitä kunnioittaen ja arvostaen.

 

 

Lisätietoja pääluottamusmiehiltä:

Elisa Hyytiäinen (YHL/HYHY), 050 359 38 28

Timo-Jussi Hämäläinen (YHL/HYHY), 050 351 06 36

Anne Lehto (JHL), 050 311 24 65

Tiina Niklander (JUKO), 050 448 01 33

Seppo Sainio (JUKO), 040 865 54 79