Kirkon neuvottelutulos

16.5.2019 15:12

Keskusjärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuksen eli lyhyemmin kikyn mukainen sopimus on solmittu myös kirkon sopimusalalla. Sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule palkankorotuksia.

Työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuosiansiota muuttamatta

Kikyn mukainen 24 tunnin työajan lisäys toteutetaan yleistyöajassa ja toimistotyöajassa pidentämällä viikkotyöaikaa 30 minuutilla. Uusi keskimääräinen säännöllinen täysi työaika on yleistyöajassa viikon työaikajaksossa 38 tuntia 45 minuuttia ja toimistotyöajassa 36 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Tuntipalkkaisten työntekijöiden viikoittainen työaika pitenee myös 30 minuutilla 38 tuntiin 45 minuuttiin. Tuntipalkkajärjestelmän luonteesta johtuen ansiotason muuttumattomuus toteutetaan pienentämällä tuntipalkkaisten arkipyhäkorvauksen määrä 5 tuntiin 9 minuuttiin.

Hengellisen työn viranhaltijoiden työaikaa pidennetään lisäämällä virkatehtäviä säännönmukaisina työpäivinä. Virkatehtäviä voidaan kerätä myös suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita käytetään esimerkiksi koulutukseen, osaamisen kehittämiseen tai työyhteisön kehittämiseen.

Neuvotteluissa sovittiin, että Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt selvittävät yhdessä vuoden 2019 loppuun mennessä, miten hengellisen työn viranhaltijoiden työajan pidennys on seurakunnissa toteutettu. Tämän lisäksi JUKO tekee myös omia vuosittaisia selvityksiään työajan pidennysten toteutuksesta ja seuraa tilannetta aktiivisesti.

Lomarahojen leikkaus

Lomarahaa leikataan 30 % vuosina 2017–2019. Vähennys koskee siis lomanmääräytymisvuosilta 1.4.2016–31.3.2017, 1.4.2017–31.3.2018 ja 1.4.2018–31.3.2019 ansaittavaan lomarahaan.

Yleiskorotusten puuttuminen ei tarkoita palkkausjärjestelmien noudattamisen laiminlyöntiä

Yleisiä palkankorotuksia ei sopimuskaudella ole tulossa. Palkkausjärjestelmien mukaiset korotukset tehtävien vaativuuden lisääntyessä ja/tai henkilökohtaisen suoriutumisen parantuessa (hava) toteutetaan KirVESTES:n määräysten mukaisesti.

Kokeilut jatkuvat

Työajallisten KirVESTES VI osan työaikamääräyksiä koskevaa kokeilua jatketaan siten, että KirVESTES:ssa 2014–2016 sovitut kokeilumääräykset ovat voimassa 31.1.2018 asti. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilua koskevan virkaehtosopimuksen voimassaoloa jatketaan myös 31.1.2018 asti.

Paikallinen sopiminen mahdollista jatkossa myös kirkon sopimusalalla

Kokonaan uutena mahdollisuutena otetaan käyttöön paikallinen sopiminen eli mahdollisuus virka- ja työehdoista sopimiseen työnantajan ja luottamusmiehen välillä omalla työpaikalla. Paikallisesti voidaan sopia yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta poikkeavasti palkkausjärjestelmän toteuttamisesta ja työaikamääräyksistä, kuitenkin niin, ettei palkkataso laske ja enimmäistyöaika pitene. Paikallisesti voidaan myös sopia hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöajan käyttöönotosta sekä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi henkilöstöryhmittäin tai koko henkilöstöä koskevana.

Taloudellisen kriisin varalle on sovittu erityisestä selviytymislausekkeesta, joka mahdollistaa paikallisen sopimisen myös palkkoja alentavasti, jos tavoitteena on välttää irtisanomisia tai lomauttamisia. Tällainen paikallinen sopimus voidaan tehdä enintään vuoden määräajaksi.

HUOM! Em. paikallista sopimista ei voida jukolaisten osalta toteuttaa niissä seurakunnissa, joissa JUKOlla ei ole luottamusmiestä.