Kirkon viranhaltijoita koskeva lainsäädäntö laahaa jäljessä – JUKO paheksuu nykyistä menettelyä

16.5.2019 15:10

Hallitus on lokakuussa jättänyt kilpailukykysopimukseen perustuvan ja kolmikantaisesti valmistellun muutosturvaa koskevan muutosesityksen eduskunnalle (HE 211/2016 vp). Muutoksella on tarkoitus parantaa irtisanottujen mahdollisuuksia työllistyä uudelleen sekä tukea heitä työkyvyn ylläpitämisessä.

Hallituksen esityksen mukaan työnantajalle säädettäisiin työsopimuslaissa velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Esityksen mukaisesti kunnille säädettäisiin vastaava velvollisuus viranhaltijoiden osalta kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa ja valtiolle virkamiesten osalta valtion virkamieslaissa. Näiden lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Kirkon työsuhteisten osalta koulutuskorvausta koskeva muutos tulee seurakuntatyönantajia velvoittavaksi työsopimuslain muutoksen myötä samassa aikataulussa kuin muussakin yhteiskunnassa. Kirkon viranhaltijoiden osalta koulutuskorvausta koskeva muutos edellyttää kuitenkin kirkkolain muutosta.

Koska kirkon viranhaltijoiden koulutuskorvausta koskeva kirkkolain muutosesitys ei ollut käsittelyssä 8.11. – 11.11. kokoontuneessa kirkolliskokouksessa, on uusi mahdollisuus lakimuutoksen käsittelyyn vasta kirkolliskokouksen seuraavassa kokouksessa toukokuussa 2017. Mikäli asia etenee kirkolliskokouksessa, menee lakimuutos tuon jälkeen vielä eduskunnan hyväksyttäväksi.

Kirkon viranhaltijoita edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry paheksuu Kirkkohallituksen menettelyä, jossa kirkon virkasuhteiset jäävät ainakin vuodeksi työntekijöitä sekä kunnan ja valtion virkasuhteisia heikompaan asemaan. Kilpailukykysopimus ei tässä tilanteessa toteudu kirkon osalta samalla tavalla kuin muilla työelämän sektoreilla. Jotta tämänkaltaisilta viivästyksiltä jatkossa vältyttäisiin, tulisi Kirkkohallituksen ryhtyä valmistelemaan kirkkolaista erillistä kirkon virkamieslakia, jota eduskunnan on mahdollista muuttaa samassa aikataulussa työelämän muun lainsäädännön kanssa.

Olli Luukkainen Risto Kangas
puheenjohtaja neuvottelujohtaja