Yliopistojen henkilöstö haluaa yleisen tason mukaiset palkankorotukset

16.5.2019 15:13

Työnantajan tarjous on edelleen noin puolet yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista.

Neuvottelut yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta jatkuivat maanantaiaamuna 12.2. Neuvottelut kuitenkin katkesivat nopeasti, sillä työnantajia edustava Sivistystyönantajat ei ollut valmis korottamaan viime viikolla esittämiään vaatimattomia palkankorotuksia.

Palkkaratkaisuihin näyttää muodostuvan yleinen linja, johon sekä kunta että valtio omissa sopimuksissaan on sitoutumassa. Työnantajan tarjous on edelleen noin puolet yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista. Tämä kuvaa työnantajan suhtautumista omaan henkilökuntaansa eikä osoita lainkaan arvostusta henkilöstön tekemään arvokasta työtä kohtaan. Vähättely on varsin lievä ilmaisu kuvaamaan tätä.

Työnantaja edellyttää palkkausjärjestelmän muutosta. Työntekijäpuoli on valmis jatkamaan palkkausjärjestelmän muutoksen valmistelua, jos siitä neuvotellaan aidosti.

Sanelupolitiikalla ei voida enää edetä. Vaikea asia, joka edellyttää valmistelua, voitaisiin siirtää osapuolten väliseen työryhmään. Osapuolilla on myös kovin erilainen näkemys luottamusmiesten asemasta ja toiminnasta.

Palkansaajajärjestöt ovat valmiita jatkamaan neuvotteluja yleisen linjan mukaisista palkankorotuksista yliopistojen henkilöstölle. Jos tässä ei päästä eteenpäin, palkansaajat ovat valmiita vauhdittamaan neuvotteluja työtaistelutoimilla.

Lisätietoja:
- JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Johanna Moisio, p. 0400 874 135
- JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419 784

--------------
På Svenska

Universitetens personal vill ha löneförhöjningar enligt den allmänna nivån

Förhandlingarna om universitetens nya kollektivavtal fortsatte på måndagen 12.2. Förhandlingarna avbröts dock snabbt då Sivistystyönantajat, som representerar arbetsgivaren, inte var redo att öka på stt anspråkslösa löneförhöjningsförslag från förra veckan.

Det verkar bildas en allmän linje beträffande löneförhöjningarna som både staten och kommunen har förbundit sig vid. Arbetsgivarens anbud är fortfarande ca hälften av löneförhöjningarna inom den allmänna linjen. Det här beskriver arbetsgivarens förhållande gentemot sina egna anställda och tyder på avsaknad av respekt för det värdefulla arbete som personalen gjort. Detta är milt sagt en underskattning av personalen.

Arbetsgivaren förutsätter en ändring i lönesystemet. Arbeststagarsidan är redo att fortsätta förberedelsen av en ändring av lönesystemet, om det sker via äkta förhandlingar. Det går inte att gå vidare med att diktera. En svår sak, som kräver förberedelse, kunde föras över till en arbetsgrupp mellan parterna. Parterna har även mycket olika syn på förtroendemännens ställning och verksamhet.

Löntagarorganisationerna är redo att fortsätta med förhandlingarna om löneförhöjningar för universitetens personal som motsvarar den allmänna linjen. Om detta inte går vidare så är löntagarna beredda på att påskynda förhandlingarna med en arbetskonflikt.

Tilläggsinformation:
- FOSUs ordförande för universitetsförhandlingsgruppen Johanna Moisio, p. 040 087 4135
- FOSUs förhandlingschef Markku Kojo, p. 0400 419 784

--------
In English

University Staff Want to Receive the Same Salary Raise as Other Sectors

The Association of Finnish Independent Education Employers (AFIEE), (which represent the Universities) and the JUKO, Trade Union for the Public and Welfare Sectors (JHL) and Federation of Salaried Employees (Pardia) which represent the employees, continued their collective bargaining Monday, February 12.

The bargaining was broken off quickly, as the Employer was not willing to raise their very modest salary raise offer they presented last week. 

A certain general level for the salary raises has been already established, to which both the State and the Municipalities are committing to. The Employer's offer is still only approximately half of the raises offered on the general level. This describes well the Employer's general attitude towards the university staff and shows zero appreciation for the valuable work the employees do.

The Employer demands a renewal of the salary system. The Employees are willing to discuss such a renewal, if it is mutually and genuinely negotiated.

The Employer may not be allowed to just dictate matters. All difficult topics, which require preparation, could be transferred into working groups.

Both parties seem to also have a very different point of view when it comes to the status and operation of the shop-stewards.

The Employees' side is ready to continue the bargaining about the salary raises for the university staff which are equal to the general level. If the Employer will not negotiate, the Employees' side is prepared to move towards industrial action/strike.

For further information, please contact:
- Negotiation Manager Markku Kojo, JUKO, tel. +358 400 419784