JUKO – Palkankorotusten yleinen linja ei ollut itsestäänselvyys

2.6.2020 17:05

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren käy läpi viime perjantaina syntyneen kuntasopimuksen pääkohdat.

"Olemme tyytyväisiä, että korona-lisän sijaan saimme palkansaajajärjestöjen ja KT:n kanssa varmistettua kunnille ja sairaanhoitopiireille lisärahoitusta, josta ne voivat kohdentaa rahaa myös henkilöstölleen", JUKOn Maria Löfgren.

Palkankorotusten yleinen linja ei ollut itsestäänselvyys

Palkankorotusten yleinen linja ei ollut itsestään selvyys koronakriisin heikentäessä kuntien ja julkisen sektorin rahoitusasemaa. JUKO arvioi, että sopimusratkaisun siirtyminen syksyyn olisi syönyt palkankorotuksia.

Ratkaisuun pääsemistä edisti valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla käyty sovitteluprosessi, joka sinetöi yleisen linjan mukaisen kustannusraamin myös kuntasektorille.

Lopputulos ei eroa muista aloista – ja tähän voi olla tyytyväinen, kun ottaa huomioon, miten rajusti koronapandemia heitti varjonsa myös kunta-alan neuvottelupöytään.

Palkkaratkaisu oli lähes identtinen sovittelijan esityksen kanssa ja vastasi täsmälleen yleistä linjaa, jonka sovittelija määritteli vappuviikolla antamassaan ratkaisussa. Ainoa ero oli vuoden 2021 yleiskorotukseen ja paikalliseen järjestelyerään tehty muutos: huhtikuun alussa maksettava yleiskorotus nousi 0,2 ja paikallisesti kohdennettava erä pieneni 0,2 prosenttiyksikköä.

Muutoksella ei ole olennaista merkitystä, kun vertaillaan sovittelijan esitystä ja lopullista sopimusta.

Paikallisen erän kohdentaminen ja siitä neuvotteleminen ovat vahvasti esillä syksyn luottamusmieskoulutuksessa.

Yleinen linja on itsessään kiistanalainen käsite, emmekä missään vaiheessa ole sitoutuneet siihen, että palkkaneuvotteluissa kytkeydyttäisiin ulkopuolelta määrättyyn enimmäistasoon. Valtakunnansovittelijan puoleen käännyttäessä kaikkien osapuolen on kuitenkin täytynyt ymmärtää, että sovittelija ei ylitä vientiteollisuuden kustannusraamia.

Kiky-tunnit poistuvat kohtuullisilla ehdoilla

Kuten muillakin aloilla nyt myös kuntien palkansaajat pääsevät eroon kiky-tunneista. Kiky-tunnit poistuvat ja niiden tilalle tulevat joustot alkavat 31.8.2020.

Palkansaajan näkökulmasta joustot ovat varsin kohtuullisia. Valtakunnansovittelijan esittämän tehtäväsiirron tilalle tuli liukuvan työajan enimmäissaldon nostaminen 40 tunnista 50 tuntiin. Korkeampi saldoraja on ollut usean JUKO-liiton tavoite ja lisää joustoa työntekijälle.

Jaksotyön joustot pysyivät lähes samana kuin sovintoesityksessä.

Korona-lisä vain muutamille ammattiryhmille olisi epäreilua

Sopimukseen ei sisälly koronasta johtuvaa poikkeusajan lisää. Korona vaikuttaa kaikkien kuntatyöntekijöiden työhön, siksi vain muutamille ammattiryhmille maksettava kertapalkkio ei olisi kohdellut palkansaajia yhdenvertaisesti.

Korona-lisä olikin yksi neuvottelukierroksella pöytään nousseista asioista, joka repi pääsopijajärjestöjä kahteen leiriin.

Olemme tyytyväisiä, että korona-lisän sijaan saimme palkansaajajärjestöjen ja KT:n kanssa varmistettua kunnille ja sairaanhoitopiireille lisärahoitusta, josta ne voivat kohdentaa rahaa myös henkilöstölleen.

Palkkaohjelman ensi askeleet tällä sopimuskaudella

Sopimuksessa on nyt sovittu palkkaohjelman merkittävät ensiaskeleet, jotka toteuttaa kunnan tilastoryhmä. Hankkeessa sovellettavat mittarit ovat suoraan JUKOn esityksestä.

Hanke velvoittaa osapuolet myös neuvottelemaan keinoista, joilla kuntapalkkoja saadaan lähemmäs yksityisen sektorin tasoa. Kuntien taloustilanne tuo omat haasteensa keinojen rahoitukselle.

Pääsopimus vakauttaa ja mahdollistaa uudet paikalliset sopimukset

Pääsopimuksen jatkuminen vakauttaa paikallisen neuvottelu- ja sopimusmenettelyn, myös uusia paikallisia sopimuksia on jälleen mahdollista sopia.

Jatketun pääsopimuksen irtisanomisaika on edelleen kuusi kuukautta.

Mahdollisuus sanoa pääsopimus irti on lähinnä teoreettinen vuoden 2022 loppuun asti, kun uusi, kuntien ja maakuntien yhteinen pääsopimus korvaa nykyisen sopimuksen jo vuoden 2023 alussa.

Sote-sopimuksessa mukana myös sosiaalihuolto ja sosiaalityö

Sote-henkilöstö saa uuden sopimusalan (Sote-sopimuksen) 1.9.2021. Se on puoli vuotta aiemmin kuin sovittelija esitti. Ensimmäinen sopimuskausi kestää puoli vuotta.

Sopimuksen työehdoista pääsemme neuvottelemaan täydellä teholla vasta seuraavalla koko kunta-alaa koskevalla työmarkkinakierroksella keväällä 2022.

Sote-sopimus muodostuu kunnan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) liitteistä 3 ja 4. Jos muuta ei sovita, KVTESin ehtoja noudatetaan maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka 31.12.2022.

Tällä neuvottelukierroksella JUKOn tavoitteena oli sosiaalihuollon ja sosiaalityön nostaminen terveydenhuollon rinnalle. Myös koko moniammatillisen ja poikkeuksellisen laajan sote-ammattien kirjon huomioiminen sote-sopimuksen rakenteissa oli JUKOlle kynnyskysymys.

Tässä onnistuimme erittäin hyvin. Sote-sopimus on nyt olennaisesti laajempi kokonaisuus kuin niin sanottu hoitajasopimus tai Tehyn ja Superin oma sopimus.

Sopimuskirjan nimeä tärkeämpää JUKOlle on, että ennen sote-henkilöstön siirtymistä maakuntiin saamme muiden sopimusosapuolten kanssa neuvoteltua sote-ammattilaisille nykyistä paremmat työehdot. Edellytykset sille olivat olemassa jo viime sopimuskaudella, joten neuvottelut jatkuvat. Sopimuksesta neuvottelevat JUKO, JAU (Jyty ja JHL), Sote (Tehy ja super) ja Kuntatyönantaja KT.

Sote-sopimuksesta liikkuu edelleen runsaasti virheellistä tietoa. Kaikki sote-tehtävissä toimivat ammattiryhmät eivät välttämättä sijoitu jatkossa sote-sopimukseen.

Palo- ja pelastustoimen henkilöstö on joko maakunnan yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen tai sote-sopimuksen piirissä omassa liitteessään. Ensihoidon henkilöstön asema selvitetään oikeudellisesti kestävällä tavalla. Samalla selvitetään, miten toimisto- ja hallintohenkilöstö sekä pelastustoimen johto sijoittuvat.

Näiden ammattiryhmien sijoittumisesta sopimuskenttään osapuolet neuvottelevat 31.12.2022 mennessä. Myös sairaalateknisen henkilökunnan siirto selvitetään 31.12.2022 mennessä. Jos siirrosta sote-sopimukseen ei päästä yhteisymmärrykseen, ammattiryhmät siirtyvät maakunnan yleiseen työ- ja virkaehtosopimukseen.

Varhaiskasvatuksen opettajat viimein opettaja-sopimukseen

Varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät kunnalliseen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) 1.9.2021.

Siirto tunnustaa vihdoin varhaiskasvatuksen opettajien opettajuuden ja mahdollistaa vaka-opettajien palkkauksen ja palvelussuhteen ehtojen kehittämisen osana OVTESiä.

Vuoden 2022 loppuun vaka-opettajien työehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Teknisten sopimus säilyy kunnissa

JUKOlle yksi kynnyskysymyksistä oli teknisten työntekijöiden sopimuksen säilyttäminen. Sovittelijan esityksessä kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) olisi lakkautettu.

Teknisen sopimuksen, tuntipalkkaisten työehtosopimuksen ja KVTESin päällekkäisyyttä tarkastellaan alkaneella sopimuskaudella työryhmässä.

Lisäksi pääsopijajärjestöt ja KT neuvottelevat teknisen alan sopimusten yhdistämisestä tai poistamisesta niin, että kunta-alalla on vain yksi teknisen alan sopimus 1.3.2022.

Kuntiin ja maakuntiin uusi, yhteinen pääneuvotteluryhmä

Maakuntia koskeva aiesopimus määrittelee kuntien ja maakuntien uuden, yhteisen pääsopimuksen peruslinjat.

Olennaista jukolaisille on, että kuntiin ja uutena myös maakuntiin tulee JUKOn, JAUn, Soten ja KT:n muodostama pääneuvotteluryhmä ja että yleisten palvelussuhteen ehtojen neuvotteluprosessia päästään kehittämään.

Maakuntiin ei tule teknisten sopimusta, mutta kunnissa teknisen henkilöstön työehtosopimus säilyy.

Lääkärisopimus siirtyy maakuntiin. Sen osapuolia ovat edelleen JUKO ja Kuntatyönantaja KT.

Maakuntiin tulee myös maakuntien yleinen sopimus, jonka sisällöstä ja soveltamisalasta neuvotellaan maakuntauudistuksen voimaantuloon mennessä myöhemmin.

JUKOn sopimusalat: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), kunnallinen lääkärien työehtosopimus (LS) ja kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS).

JUKOa neuvotteluissa edustivat Olli Luukkainen (OAJ), Maria Löfgren (JUKO), Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat).

Lue myös JUKO hyväksyi kunta-alan uudet työehtosopimukset – kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset yleisen linjan mukaisia (28.5.)

Kuntien yleinen virka- ja työehtosopimus 1.4.2020–28.2.2022, kunnallinen pääsopimus, Sote-sopimus, maakuntauudistukseen liittyvä sitoumus, vertailu valtakunnansovittelijan sovintoesitykseen (Maria Löfgren/pdf)


[JP1]